Algemene Voorwaarden
The Sand Company
Postadres:              Jacob van der Doesstraat 8, 2518 XN Den Haag
Bezoekadres:         Zwarte Pad 57-A, 2586 JL Den Haag
Email:                      info@thesandcompany.nl
KvK nummer:        81928084

1.        Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Activiteit: Een actieve bezigheid die door The Sand Company wordt georganiseerd of aangeboden daaronder wordt mede begrepen andere werkzaamheden die door The Sand Company ten behoeve van Opdrachtgever worden verricht.
Evenement: Een door The Sand Company georganiseerde of aangeboden combinatie van Activiteiten waaronder mede begrepen het geven van instructies en het (laten) begeleiden van het activiteitenprogramma.
Diensten: De door The Sand Company te verlenen diensten.
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zich zelf of ten behoeve van derden een overeenkomst aangaat met The Sand Company tot het aangaan van een Activiteit of Evenement of tot het gebruik maken van materieel van The Sand Company.
Opdrachtnemer : Diegene die in uitoefening van zijn bedrijf activiteiten en evenementen aanbiedt aan de Opdrachtgever. Voor deze Algemene Voorwaarden is dat “The Sand Company”
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan  of gebruik maakt dan wel  gebruik zou maken van een Activiteit of Evenement van The Sand Company.
Overeenkomst: De schriftelijke overeenkomst of email bevestiging waarbij The Sand Company zich verplicht jegens de Opdrachtgever tot het leveren van een Activiteit of Evenement of Dienst onder vooraf overeengekomen voorwaarden, daaronder wordt mede begrepen de kosten die aan de overeenkomst zijn verbonden.
Vertegenwoordiger: De natuurlijke persoon die uit naam van The Sand Company optreedt bij een Activiteit of Evenement of de Dienst uitvoert, daaronder wordt mede begrepen instructeurs, trainers en/of (bege)leiders.
2.        Toepasselijkheid
2.1       Tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en The Sand Company ongeacht of deze overeenkomst strekt tot het leveren van zaken en/of verrichten van Diensten.  Daaronder vallen alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die door of namens The Sand Company worden aangeboden, gedaan of aangegaan.
2.2       De opdrachtgever en deelnemers aanvaarden de  toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het aangaan van een Overeenkomst met The Sand Company, door het feitelijk deelnemen aan een Activiteit of Evenement, dan wel door het betalen van (een deel van) het verschuldigd bedrag. Indien de Opdrachtgever optreedt namens of in opdracht van derden, is Opdrachtgever gehouden aan deze Algemene Voorwaarden aan deze derden uit te reiken c.q. bekend te maken. Indien derden zich op nietigheid van de Algemene Voorwaarden beroepen, wegens het ontbreken daarvan, is Opdrachtgever geheel aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitreiken van de Algemene Voorwaarden aan deze derden. Eventuele andere (leverings)voorwaarden van een leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3       Bij strijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever, prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.4       Afwijkende bedingen en eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover The Sand Company zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard.
2.5       Indien enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
3.        Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

3.1       Ieder aanbod of offerte van The Sand Company, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en kan bij het afsluiten van de Overeenkomst of binnen uiterlijk 2 werkdagen hierna worden herroepen. Aanbiedingen of offertes blijven geldig gedurende een periode van 14 dagen.
3.2       De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van The Sand Company aanvaardt. De Opdrachtgever ontvangt, per email, van The Sand Company een schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst.
3.3       Wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
3.4       De Opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degene namens wie hij de Overeenkomst aangaat, deelnemers inbegrepen, aan The Sand Company te melden, voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de Activiteit of Evenement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
3.5       Degene die namens of voor een ander een Overeenkomst aangaat met The Sand Company, deelnemers daaronder begrepen, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
3.6       De Opdrachtgever en Deelnemer(s) zijn verplicht op eerste verzoek van The Sand Company of een vertegenwoordiger hiervan een geldig identiteitsbewijs te tonen, daaronder mede begrepen een geldig rijbewijs.
4.        Prijs
4.1       Op verzoek van de Opdrachtgever brengt The Sand Company offerte uit voor een in overleg overeengekomen Activiteit of Evenement. Prijzen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.
4.2       The Sand Company behoudt zich het recht voor tot 14 dagen voor aanvang van de Activiteit of Evenement het overeengekomen bedrag met ten hoogste 15% te verhogen c.q. te verlagen in verband met aanzienlijke wijzigingen in de kosten. The Sand Company verplicht zich deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en te verklaren. De Opdrachtgever heeft alsdan het recht de prijswijziging af te wijzen en de Overeenkomst  te ontbinden. De Opdrachtgever verplicht zich binnen 3 dagen na aankondiging van de prijswijziging the Sand Company van zijn besluit in kennis stellen. Indien de Opdrachtgever de prijswijziging afwijst heeft The Sand Company de bevoegdheid de Overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding op te zeggen. De Opdrachtgever heeft recht op teruggave van reeds betaalde bedragen en op kwijtschelding van het overige.
4.3       Indien de Overeenkomst ten behoeve van een groep personen wordt afgesloten dient de Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voor aanvang de Activiteit of Evenement het aantal personen schriftelijk door te geven aan The Sand Company. Vanwege organisatorische redenen wordt een afwijking van maximaal 10% geaccepteerd ten opzichte van de aantallen genoemd in de Overeenkomst. Mocht blijken dat op de dag van de Activiteit of Evenement het aantal personen meer is dan het opgegeven aantal deelnemers in de Overeenkomst, dan zal het werkelijke aantal in rekening worden gebracht. Is het aantal deelnemers minder dan zal geen restitutie plaatsvinden.
4.4       Het staat The Sand Company vrij voor aanvang van de Activiteit of Evenement een waarborgsom te verlangen van de Opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de Activiteit of Evenement worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan The Sand Company verschuldigd is.
4.5       Door Opdrachtgever gemaakte kosten voor vervoer en parkeren zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
5.        Betaling
5.1       Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Eventuele extra kosten worden op basis van nacalculatie door middel van een aanvullende factuur aan Opdrachtgever doorberekend.
5.2       Indien Opdrachtgever niet voor de overeengekomen datum volledig heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere in gebrekenstelling is vereist. The Sand Company is in geval van verzuim van de Opdrachtgever gerechtigd volledige nakoming te vorderen. The Sand Company is tevens gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle reeds gemaakte kosten en schade en gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Alle bedragen die The Sand Company nog te vorderen heeft van de Opdrachtgever zijn direct opeisbaar.
5.3       Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijke door The Sand Company gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
6.        Wijzigingen door Opdrachtgever
6.1       De Opdrachtgever kan tot 21 dagen voor aanvang van de Activiteit of Evenement verzoeken de Overeenkomst kosteloos te wijzigen, daaronder mede begrepen het wijzigen van het aantal deelnemers. The Sand Company zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, hieraan medewerking verlenen. Indien The Sand Company niet in staat is het verzoek te honoreren zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en gemotiveerd hierover worden geïnformeerd. Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Activiteit of Evenement wordt de Overeenkomst en het aantal personen als definitief beschouwd. Indien het aantal Deelnemers op de dag van uitvoering hoger is dan het doorgegeven aantal in de Overeenkomst zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs persoon.
6.2       Een deelnemer kan zich, na toestemming van de Opdrachtgever, gedurende de Activiteit of Evenement laten vervangen door een ander. De plaatsvervanger moet op risico van de Opdrachtgever voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en verplichtingen.
7.        Wijzigingen door The Sand Company
7.1       Op grond van gewichtige, onverwijld aan de Opdrachtgever mede te delen, omstandigheden is The Sand Company gerechtigd de aangeboden Activiteit of Evenement aan te vullen, te wijzigen of te annuleren. The Sand Company is verplicht de Opdrachtgever een alternatief aan te bieden dat het specifieke karakter en de aard van de Activiteit of Evenement zoveel mogelijk in tact laat.
7.2       De Opdrachtgever kan de wijziging afwijzen, indien het aangeboden alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijk overeengekomen Activiteit of Evenement. Indien de Opdrachtgever de wijziging afwijst dient dit zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 8 dagen voor de datum van de Activiteit of Evenement, aan The Sand Company te worden gemeld. In geval geen overeenstemming mogelijk is, heeft The Sand Company het recht de overeenkomst te ontbinden en heeft de Opdrachtgever recht op restitutie van de reeds betaalde bedragen.
7.3       De Activiteit of Evenement zal ook met slecht weer doorgang vinden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Uiterlijk 7 dagen voor de datum van de Activiteit of Evenement zal een zgn “weer check” worden gedaan. In overleg met de Opdrachtgever zal The Sand Company zich bij slecht weer inspannen de Activiteit of Evenement zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers zich zoveel mogelijk wordt beperkt.
7.4       De uitvoering van de Activiteit of Evenement is mede afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden.
8.        Annulering door Opdrachtgever
8.1       De Opdrachtgever wordt aangeraden een annulerings- c.q. evenementenverzekering terzake de te organiseren Activiteit of Evenement af te sluiten.
8.2       De Opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren middels een aangetekende brief, gericht aan The Sand Company. De datum van ontvangst van de brief door The Sand Company geldt als annuleringsdatum.
8.3       Bij annulering door de Opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan The Sand Company:
– Bij annulering tot 60 dagen voor de datum van de Activiteit of Evenement: de door The Sand Company gemaakte werkelijke kosten dan wel tenminste €100
– Bij annulering van 60 dagen tot 30 dagen voor de datum van de Activiteit of Evenement: 25% van het bedrag van de Overeenkomst
– Bij annulering van 30 dagen tot 14 dagen voor de datum van de Activiteit of Evenement: 50% van het bedrag van de Overeenkomst
– Bij annulering van 14 dagen tot 7 dagen voor de datum van de Activiteit of Evenement: 75% van het bedrag van de Overeenkomst
– Bij annulering van 7 dagen tot de datum van de Activiteit of Evenement: 100% van het bedrag van de Overeenkomst
Ingeval de deelnemers, zonder te annuleren, niet aanwezig zijn bij aanvang van de Activiteit of Evenement blijft de Opdrachtgever 100% van het bedrag van de Overeenkomst verschuldigd.
8.4       The Sand Company aanvaardt geen aansprakelijkheid van de door de klant reeds gemaakte kosten.
9.        Opzegging door the Sand Company
9.1       The Sand Company heeft ten allen tijde het recht de Overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn. Daaronder wordt mede begrepen de omstandigheid dat een overeenkomst tussen The Sand Company en één van haar toeleveranciers om welke reden dan ook ontbonden of niet wordt uitgevoerd, The Sand Company is verplicht de Opdrachtgever onverwijld en gemotiveerd van de opzegging in kennis te stellen.
9.2       Bij opzegging door The Sand Company als hiervoor bedoeld, heeft Opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde bedragen. The Sand Company zal zich inspannen de Opdrachtgever een passend alternatief van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk op dezelfde datum.
9.3       Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever of Deelnemers, zoals oneigenlijk gebruik van beschikbare materialen, geven The Sand Company het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van beschikbaar gestelde materialen en staking van de activiteiten. The Sand Company kan in dat geval de Overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, ontbinden door middel van een mondelinge verklaring van een vertegenwoordiger van The Sand Company, gevolgd door een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever. The Sand Company heeft recht op volledige vergoeding van alle gemaakte kosten en geleden schade. Deze kosten zijn direct opeisbaar. Er vindt geen restitutie plaats van door de Opdrachtgever betaalde bedragen.
10.     Verplichtingen van The Sand Company
10.1     De Sand Company is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de Sand Company mocht hebben. De Sand Company is naar gelang van de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien de Activiteit of Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen.

10.2     De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.
10.3     The Sand Company is bevoegd (delen van) de Activiteit of Evenement door derden te laten uitvoeren of met gebruikmaking van de deskundigheid van of begeleiding door derden te laten uitvoeren.
11.     Verplichtingen van Opdrachtgever en Deelnemer(s)
11.1     De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de Sand Company te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de Activiteit of Evenement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma A en B.
11.2     De deelnemer wordt aangeraden voor aanvang van de Activiteit of Evenement een adequate(reis)ongevallenverzekering af te sluiten, indien reeds afgesloten verzekeringen zoals de ziektekostenverzekering mogelijke schade niet afdoende dekken.
11.3     De Deelnemer(s) en wanneer daar sprake van is, diens vertegenwoordiger, zijn verplicht tot het navolgen de aanwijzingen van The Sand Company of door The Sand Company ingezette derden om de goede uitvoering van de Overeenkomst en het welslagen aan de Activiteit of Evenement te bevorderen.
11.4     De Deelnemer verplicht zich het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de Overeenkomst is bestemd. De Deelnemer kan eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal laten vastleggen. De Deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van The Sand Company. De Deelnemer stelt The Sand Company zo spoedig mogelijk maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van The Sand Company vereist. De Deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van The Sand Company en wel in dezelfde staat als waarin de Deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. The Sand Company is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. in rekening te brengen.
11.5     de Deelnemer(s) dienen 15 minuten voor aanvang van de overeengekomen Activiteit of Evenement aanwezig te zijn op de aangegeven locatie. Bij te late aankomst zal The Sand Company zo goed mogelijk het afgesproken tijdschema trachten te volgen. In het uiterste geval kunnen om die reden onderdelen van de Activiteit of Evenement worden ingekort om komen te vervallen zonder dat Opdrachtgever recht heeft op restitutie van reeds betaalde bedragen.
11.6     De Deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de Activiteit of Evenement in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door The Sand Company of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de Activiteit of Evenement worden uitgesloten en kan hiervoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten Deelnemer dan wel voor de Opdrachtgever, voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien de Deelnemer terzake van zijn uitsluiting geen verwijt treft, vindt restitutie van het bedrag van de Deelnemer plaats.
11.7     The Sand Company houdt zich het recht voor om fotografische of andere opname die tijdens de Activiteit of Evenement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Voor aanvang van de Activiteit of Evenement kan hiervoor bezwaar worden gemaakt.
11.8     Iedere Deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij voldoende in staat is aan de Activiteit of Evenement deel te nemen. Bij twijfel dient van te voren worden overlegd met The Sand Company welke alternatieven mogelijk zijn.
11.9     Indien een Opdrachtgever of Deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door een meerderjarige, dient de Opdrachtgever of de Deelnemer The Sand Company of diens vertegenwoordiger in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend  door een wettelijke vertegenwoordiger, dan wel dient de wettelijke vertegenwoordiger de overeenkomst mede te onder tekenen. Gedurende de Activiteit of Evenement dient tenminste één persoon (ouder of voogd) telefonisch bereikbaar te zijn.
12      Aansprakelijkheid van The Sand Company
12.1     Deelname aan Activiteit(en) of Evenement(en) geschiedt voor eigen risico van de Opdrachtgever en Deelnemer. The Sand Company is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de Opdrachtgever of Deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die tijdens deelname aan Activiteiten of Evenementen plaats vinden, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd zijn.
12.2     The Sand Company is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van:
a. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van(veiligheids) instructies;
b. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
c. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van The Sand Company en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan The Sand Company kunnen worden toegerekend;
d. Vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen van de Opdrachtgever of Deelnemer.
12.3     De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van the Sand Company alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
12.4     Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld is The Sand Company niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van Opdrachtgever als bij derden. Opdrachtgever vrijwaart de organisator ter zake van eventuele vorderingen van derden.
12.5     Indien The Sand Company bij de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk gebruik (doen) maken van diensten of zaken van door haar ingeschakelde derden, waartoe wij te allen tijde gerechtigd zijn, zal The Sand Company nimmer tot verdergaande verplichtingen c.q. aansprakelijkheid gehouden zijn, dan waarop wij ons ten opzichte van deze derden kunnen beroepen. The Sand Company zal de Opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde contractuele (aansprakelijkheids)bepalingen van deze derden.
12.6     Indien zich bij de uitvoering van een Activiteit of Evenement zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van The Sand Company leidt zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop een door The Sand Company gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico dat The Sand Company onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
12.7     The Sand Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering.
13.     Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever en Deelnemer
13.1     De Opdrachtgever en Deelnemer is jegens The Sand Company aansprakelijk voor alle schade of enig ander nadeel die worden veroorzaakt door het niet nakomen van de Overeenkomst en vrijwaart The Sand Company voor elk financieel nadeel dat zij lijdt als gevolg van door Opdrachtgever niet nakomen van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
13.2     De Opdrachtgever en Deelnemer vrijwaren The Sand Company voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade die op grond van voorgaande bepaling voor rekening van de Opdrachtgever of Deelnemer komt.
14.      Verhuur en gebruik van materiaal
14.1     The Sand Company stelt het gehuurde ter beschikking aan de Opdrachtgever en/of Deelnemer op de overeengekomen tijd en plaats na ontvangst van de volledige betaling.
14.2     De Opdrachtgever en Deelnemer zijn verantwoordelijk voor het gehuurde. Opdrachtgever en Deelnemer dienen het gehuurde enkel op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de Overeenkomst is bestemd. Opdrachtgever en Deelnemer mogen geen wijzigingen aanbrengen of het gehuurde aan derden in gebruik geven zonder toestemming van The Sand Company.
14.3     Opdrachtgever en Deelnemer dienen eventuele gebreken bij ontvangst van het gehuurde te melden bij de Vertegenwoordiger. Bij het uitblijven van een melding wordt het gehuurde geacht in orde te zijn geweest bij aanvang.
14.4     Indien het gehuurde gebreken vertoont waardoor de Dienst niet veilig of niet naar behoren kan worden voortgezet, dient dit onmiddellijk te worden aangegeven bij The Sand Company. The Sand Company zal zich inspannen het gebrek zo spoedig mogelijk te repareren of het gehuurde te vervangen. Indien reparatie of vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is, zal The Sand Company de prijs naar rato van het niet verkregen huurgenot terugbetalen. Nieuwe beschadigingen of gebreken deelt de Deelnemer en/of Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het inleveren van het gehuurde aan The Sand Company mee.
14.5     Voor reparatie door externe partijen is vooraf toestemming van The Sand Company vereist.
14.6     De bij The Sand Company gehuurde materialen kunnen uitsluitend bij The Sand Company geretourneerd worden. Opdrachtgever en Deelnemer zullen het gehuurde aan het einde van de Overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats en tijd overdragen aan een Vertegenwoordiger in dezelfde staat als waarin de Opdrachtgever dan wel de Deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Indien het gehuurde niet voldoende schoon wordt ingeleverd kan The Sand Company redelijke schoonmaakkosten in rekening brengen. Indien het gehhurde wordt achtergelaten zonder het aan een Vertegenwoordiger te overhandigen blijft de Opdrachtgever en Deelnemer verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het gehuurde.
14.7     Diefstal, verlies of schade dient direct te worden gemeld bij The Sand Company. Opdrachtgever en Deelnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor verlies of diefstal van het gehuurde, schade aan het gehuurde of schade veroorzaakt door of met het gehuurde. Bij verlies, diefstal of onherstelbare beschadiging van het gehuurde is de winkelverkoopwaarde ter plaatse verschuldigd. Hiervoor geldt de volgende staffel: materiaal van dit seizoen 100%, 1 seizoen oud 80%, 2 seizoenen oud 60%, 3 of meer seizoenen oud 40% van de winkelverkoopwaarde. Bij lichte beschadiging zijn onder meer de reparatiekosten verschuldigd.
14.8     Indien de Opdrachtgever of Deelnemer het gehuurde niet heeft ingeleverd voor of direct na afloop van de afgesproken huurperiode geldt dat The Sand Company gerechtigd is de reguliere vergoeding voor de aanvullende aangevangen huurperiode en een toeslag van 50% van de totale huurprijs in rekening te brengen. Indien The Sand Company door overschrijding van de huurperiode eveneens andere klanten een alternatief programma en/of compensatie dient aan te bieden of huurinkomsten mislooptwordt die schade aanvullend in rekening gebracht.
14.9     The Sand Company kan een borgstelling van zowel de Opdrachtgever als de Deelnemer verlangen. The Sand Company zal dit kenbaar maken voorafgaand aan of bij het sluiten van de Overeenkomst. The Sand Company kan hetgeen de Opdrachtgever of Deelnemer verschuldigd is aan The Sand Company, waaronder schade, met de borg verrekenen. The Sand Company kan de waarborgsom direct na afloop van de Overeenkomst teruggeven
15.     Klachten
15.1     Indien de Opdrachtgever of Deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst constateert, dient deze zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan The Sand Company of diens vertegenwoordiger, zodat een passende oplossing  of voorziening getroffen kan worden.
15.2     Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de Activiteit of Evenement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij The Sand Company. Heeft de Activiteit of Evenement geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van 30 dagen na de oorspronkelijke aanvangsdatum.
15.3     Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement of, indien het arrangement geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.
15.4     Het indienen van een klacht ontheft de Opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichting.
16.     Toepasselijk recht en geschillen
16.1     Op alle door The Sand Company te sluiten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2     Bij een geschil over een Overeenkomst zullen partijen trachten dit in goed overleg op te lossen. Indien het geschil niet tot een goed einde kan worden gebracht, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te ‘s- Gravenhage.